logo

מוניות שירות

מחיר הנסיעה במוניות שירות נקבע עפ"י צו פיקוח על מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התשע"ג ‏2013, ומתעדכן מעת לעת.

 

תל אביב-ירושלים
37.8 – 30.2 ₪
 ירושלים- תל אביב
ירושלים תל אביב- בשבת
37.8 ₪
 נתב"ג – ירושלים
 ירושלים- נתב"ג
 ירושלים- מלונות ים המלח
 מלונות ים המלחה/עין גדי- ירושלים
 ירושלים- בית שמש